Chính sách - bảo mật

Chúng tôi, SUNWIN, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc bảo mật. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia hoạt động trên trang web của chúng tôi hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán và các thông tin khác cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xác nhận và quản lý tài khoản của bạn, xử lý thanh toán, cung cấp hỗ trợ khách hàng và thông báo về các cập nhật và khuyến mãi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để nâng cao trải nghiệm người dùng, tùy chỉnh nội dung và quảng cáo, và nghiên cứu và phân tích thị trường.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật công nghệ và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ không đúng mục đích.

Chúng tôi giới hạn việc truy cập vào thông tin cá nhân của bạn cho nhân viên có nhiệm vụ cần thiết và đảm bảo rằng họ tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn (ví dụ: chia sẻ thông tin với đối tác thanh toán để xử lý thanh toán).

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân (thống kê, dữ liệu tổng hợp) cho mục đích nghiên cứu hoặc quảng cáo.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của mình trong tài khoản cá nhân.

Bạn có quyền từ chối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo hoặc liên hệ trực tiếp với bạn.